Alt Kültür Nedir? Sınıf Kültürü Nedir?

Akademi haftasının beşinci gününün ikinci içeriği ve ilk içerik olan kültürel çalışmaların devamı olan bu içeriğin konuları alt kültür, sınıf kültürü ve Stuart Hall'dır. Bu çalışma da alt kültür nedir? Sınıf kültürü nedir? Stuart Hall ve kültürel çalışmalar ilişkisi nedir?Sorularının cevabını bulacaksınız.

Kültürel Çalışmalar
Kültürel Çalışmalar


KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ METİNSEL İNCELEMESİ 

Medya araştırmaları Gramsci’nin hegemonya fikrinden yola çıkarak medyanın ideolojik  yeniden üretimi üzerindeki etkisi üzerine idi. Yani medya eleştirel düşünmeyi engelleyen kendi gerçeklerini üretiyor.

Stuart Hall ; Gramsci ve Althusser’den yararlanarak medyadaki ideolojik mesajların çoğunlukla gerçeği yansıtmadığını savunur. Bütün bu sorunlar doğal bir sonuç gibi normalleşir. Örneğin işçiler ile yönetim arasındaki çatışma sadece bir sanayi tartışması olarak sunulup, işleyişin doğal bir parçası gibi yansıtılır. Ancak arkasındaki kapitalist düzeni sorgulayan derin bir analiz söz konusu değildir.  Hall’un üzerinde durduğu kültür özerktir fakat toplumsal ve ekonomik temellere de bağlıdır.

İşçi Eylemleri
İşçi Eylemleri
1980’lerde Britanya Kültürel Çalışmaları medya metinlerini ayırmak ve metinlerin işledikleri örtük yolları ortaya koymak için bazı teknikler geliştirmiş.Barthes’tan alınan anlam ve ima arasındaki ayrım mesela.Bir metinherşeyi harfi harfine anlatabilir(örnek grev oluyor) fakat metin ek anlamlar taşır (Örneğin açgözlü işçiler ulusal istikrarı tehdit ediyor.) Örneğin; bir gazete okuyucusu grevler kapitalizme zararlıdır durdurulmalıdır der.

Bu algıyı da medyadaki alt metinler oluşturur.Haber okuyucusu kendi anlam ve yorumlama sürecini çoğunlukla  çalıştırmaz ya da farkına varmaz. Hall ve arkadaşları metin okumaları üzerine bütün insanların aynı metni aynı şekilde göremeyeceklerini savunur. Bu yaklaşımın temelinde şifreleme ve şifre çözümleme vardır. Toplumsal ideolojik ekonomik nedenler medya üreticilerinin  gündemini biçimlendirir. Hall’a göre görsel işaretin sözde anlam düzeyi şifrelerle kesin biçimde belirlenir.

Okuma Biçimleri
Okuma Biçimleri
Stuart Hall’un okuma biçimleri; Hakim Okuma; amaçlanmış ve hegemonik ideolojileri destekleyen okumadır. Burda okuyucu tutucu bir mesajı elde eder spikerin yansıttığı politik mesaj aslında politik ve askeri seçkinlerin mesajıdır. Muhalif Okuma; bir mesaj içindeki hakim kodların farkına varıp onları reddeden biri tarafından yapılan okumadır. Bu kişi medyada ne olup bittiğini rahatlıkla anlayabilir. Müzakereci Okuma; hakim okumanın kimi kısımlarını kabul eder fakat kendi gereksinimine göre uyatrlar.

STUART HALL

STUART HALL
Stuart Hall

Britanya Kültürel Çalışmaları tarihinin en önemli figürü Karayip soyundan gelmiş, Jameika’da doğmuş, Okxford’u burslu okumuş. Kendinden önceki Williams ve Hoggart gibi yetişkin eğitimi alanında özel öğretmen olarak çalışmış. 68-79 yılları arasında Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi’nin yöneticiliğini yapmış, Thatcherizmin önemli bir eleştirmenidir. Dolayısı ile Hall’un sunduğu model katı,mekanik ve soyut ideoloji öngörülerinden uzaktır. Mesajların okunmasında ve oluşturulmasında medya üreticilerinin ve tüketicilerinin etkin olduğunu ideolojik mesajların gizil kodlarla aktarıldığını söyler. Böylece TV dizileri ve gazeteler bunun sayısız örneğini içerir. Burada amaç izleyicilerin hakim mesajlara direnme kapasitesini ölçmektir.

ALT KÜLTÜR VE SINIF KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR 

Britanya Kültürel çalışmalarında toplumsal eğilim çeşitli marjinal grupların çalışılmasını sağlar. Günlük yaşam politik çerçevede yorumlanır. Hoggart bunları işçi sınıfındaki geleneğe ve dayanışmaya tehdit olarak görür.  Gençlik hevesleri ve modayı küçümser. 70’lerdeki etnograflar ise o grupları toplumsal protestoların öncüsü olarak överler. Ritüeller Yoluyla Direniş(1970) yapıtta bu direniş alt kültürünün (giyim,uyuşturucu kullanımı gibi pratiklerini savundukları görülür.

Ritüeller Yoluyla Direniş
Ritüeller Yoluyla Direniş
Bu davranışların işsizlik, tüketimcilik yabancılaşma gibi koşullar karşısında tepki olarak görür. Alt Kültür Tarzın Anlamı (1979) ise bu tavrı daha da ileri taşıyarak alt kültür içinde tarz ve normalleşme süreci olarak görür. Bu konuyu en iyi yansıtan Hebdige in punk tartışmasıdır. Hebdige onaylayıcı bir biçimde punkın parlaklığı,açıklığı ve zevksizliği kullanma biçimine onun pogo dansının hem minimalist hem absürt olduğuna ve enstrüman çalanların nasıl müziğe kapalı olduğuna dikkat çeker.

1970'ler
1970'ler
John Shephard belirli müziklerin belirli toplumsal yapıyı yansıttığını savunur.Sosyomüzikal yaklaşımla bakmış. Endüstri toplumuna geçişle beraber müzikte de hiyerarşik tonlamalar ortaya çıkmış. İlahilerde Avrupada feodal dönemin beştonluluk ,aslen herhangi bir notanın olmadığı bir tonlar birliğine dayanıyordu. Bu analizde Afrikalı Amerikalı pop müziğinin özellikle bluesun beş tonlulukla benzerliği özellikle siyasal açıdan dikkat çeker.

Shepard Afrikalı Amerikalı pop müziğin Amerikan toplumuna karşı meydan okumayı yansıttığını ifade eder. Andrew Goodwin ise müzik klipleri ve televizyon alemini ele alır. Özellikle MTV deki yayınları Godwin’e göre müzik klipleri siyasi ve müzik endüstrisinin ekonomik yapısı ile ilişkilidir. Kliplerin büyük kısmında hegomonik anlam yaygındır.

Madonna
Madonna
Madonna’nın iddialı kadın imajı cinselliği dışa vurduğu 1990’ların başında alt kültürün toplumsal karmaşıklığının içinden doğduğu savunulmuştur. Yani alt kültürün bu toplumsal değişimlerden beslendiğini öne çıkarır. Paul Wills’in alt kültür incelemesinde işçi sınıfındaki gençleri derinlemesine ele alır.Emeği Öğrenmek1977) Bir grup işçi sınıfı delikanlısını ele almış. Wills’in elde ettiği sonuç kendi okullarının kültürel kodlarını ve ideolojilerini reddettikleri yönündedir. Karşı okul kültürünün en önemli çıkış noktası otoriteye karşı koyuştur.

Yıkıcı davranış,sigara içme, hile,otoriteden kaçma, ödevden kaçma hepsi grup içinde değer gören davranışlardır. Erkeklik duygusuna katkıda bulunur.  Akademik ilerleme zaman kaybı olarak görülür. Erkek çocuklar için amaç en kısa yoldan işçi sınıfına katılmaktır. Bir bakıma okulda kazandıkları direniş kültürü çalışma yaşamlarına da yansımış oluyor.