Ana içeriğe atla

Abone Ol!

Din ve Şiddet

Akademi haftasının üçüncü gününün ilk içeriği din ve şiddet konusu olmaktadır.Din şiddeti destekler mi? Dinler tarih boyunca insanoğlunun şiddeti meşrulaştırma aracı olarak mı görüldü? Şiddetin dini, siyasi, psikolojik ve sosyal etkilerinde semavi dinlerin etkileri nelerdir? Bu sorular çerçevesinde din ve şiddet konusunu ve tarihi boyutları gözden geçirerek ele alacağız

Ortaçağ
Ortaçağ

Türk dil kurumuna göre şiddet tanımları şunlardır; Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik. Bir hareketten doğan güç. Karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma. Kaba güç. Duygu veya davranışta aşırılık. Şiddet gerek evrim teorisinden yola çıkılarak gerek ise semavi dinlerin inanışı baza alınarak insanlık tarihinin en başından beri hissettiği ve kullandığı bir duygudur. 

Evrime göre insanlar başlangıçlarından beri bir mücadele içinde ve bu mücadelenin getirdiği rekabet ve şiddet içinde gelişip bugünlere gelmiştir. Semavi dinlerdeki mite göre Habil ile Kabil kardeşler kıskançlık ve hırsları dolayısıyla ilk cinayeti ve dolayısıyla ilk şiddeti işlemişlerdir. Bu çerçeve de din mi şiddetti doğurur yoksa insanların doğası gereği şiddet varoluşlarından beri var mıdır? 

Habil ile Kabil
Habil ile Kabil
Dinin şiddete etkisi nedir, gibi sorular akla gelmektedir. Şiddetin din ile ilişkisini ele alabilmek için dinler tarihinde şiddetin yerini anlamak ve günümüz dünyası ile kıyaslamasını yapmak gerekmektedir. Hammurabi topluluğunda kurduğu hukuk kurallarını bir dini dayanağa bir tanrıya dayandırmıştır. Böylelikle insanların bu kurallara uyması daha kolay ve kuralların kaynağı kutsal bir varlık olacağı için daha güçlü konuma gelmiştir. 

Hammurabi hukuk kuralları kısasa kısas bir anlayış içinde ve içinde bir çok şiddet öğeleri bulunmaktadır. Hukuk’un ve uygulayacağı devlet şiddetinin dayanağını bir tanrıya adamış ve meşruiyet kazanmıştır. Açıkça Hammurabi hukuk kuralları, şiddeti meşrulaştırmak için dini kullanmışlardır. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam, Tanrı’yı üstün bir güç ve otorite olarak nitelerler ve kutsal metinlerinde onu günahları cezalandıran (Celal) ve günahları affeden (Cemal) şeklinde iki özelliğiyle resmederler. Buna göre, Yehova iyilik ve kötülük saçar, öldürür ve diriltir, ölüler diyarına indirir ve çıkarır. 

Yehova
Yehova
Öfkesi korkutucu olan Yehova diğer yandan şefaat de gösterir, o tam anlamıyla kutsaldır (kadoş), yani hem erişilmez ve tehlikelidir hem de selameti sağlar. Yahudilikte şalom (selam/barış) kavramının Eski Ahit’te ve günlük hayatta önemli bir yere sahip olduğu bilinir ve aynı zamanda o Yehova’nın 72 adından biri kabul edilir. Şalom, Yahudiler arasında ad ve soyadı olarak da kullanılır. Süleyman, İbranice’de Şelomo şeklinde okunur ve onun selamı ve barışsever anlamlarına gelir. Günümüzde dindar Yahudiler, Şalom Alehem (selam üzerine olsun) ve karşılığında Alehem Şalom tarzında selamlaşırlar.  

İlk semavi din olarak Yahudiliğin kutsal kitabı eski ahit de şiddet içerdiği söylenen bir çok ayet bulunduğu dile getirilmektedir. Örneğin bir cinayet işlendiğinde ondan yedi kat öc alınması öğüt edilmiştir. Yahudilik dininin indiği dönemki arap yarım adası ve Yahudi topluluğunu göz önünde bulundurursak eski ahit deki çoğu kurallar o dönemdeki Yahudi topluluğu için geçerli olabilecek ve onları yansıtan kurallar olmaktadır. 

Şiddet Tasviri
Şiddet Tasviri
Eski ahit de bir çok şiddet içeriği bulunmasından dolayı Yahudiliğe şiddet dini dense de içinde barışı, sevgiyi ve paylaşmayı emreden ayetler de bulunmaktadır. Yahudilik dinini şiddet öğesi olarak başat koymak diğer semavi dinlerdeki gibi yanlış bir yorumlama olacaktır. Dinlerin indiği dönem, toplum ve koşullar ele alındığında bazı kuralları o döneme ve topluma göre oluşmaktadır. Dinlerin hepsinde bağışlayan ve affeden, barışın önemini vurgulayan bir Tanrı algısı vardır. 

Haçlı seferleri, engizisyon mahkemeleri, savaşçıların kutsanması, şehitlik anlayışı, savaşçı papalar, Hıristiyanlaştırmak amacıyla bütün dünyaya egemen olan sömürgecilik faaliyetleri vb. Hıristiyanlığın şiddet yönünü göstermektedir. Hıristiyanlığın bir başka yönü ise Hz. İsa barış elçisiydi ve Hıristiyanlık sevgi dinidir. Dağ vaazı, düşmanlarınızı bile seviniz ifadesi ve diğerleri bunun kanıtıdır. Bu sebeple olaya biraz daha derinden bakmak gerekmektedir. 

Haçlı Seferleri
Haçlı Seferleri
Semavi dinlerin ikincisi olan Hıristiyanlıkta dini görüşler ve insanların dini uygulayış biçimleri arasında farklılık göstermektedir. İnsanlar Hammurabi’ den beri dini kullanarak ekonomik, siyasi, hukuki ve sosyal yönlerde fayda sağlamak yolundadır. Karşılarına gelebilecek herhangi bir engelde kutsallığı kullanan insanlar Hristiyanlıkta da görüleceği gibi siyasi hamleler için şiddeti dinin meşruiyeti altına alıp bir takım savaşlar ve şiddet propagandaları yapmışlardır. 

Semavi dinlerin sonuncusu olan ve modern paradigmanın günümüzde şiddetin kaynağı olarak gösterdiği islamın kutsal kitabı Kur-an da şiddet içeriği bulunan ayetler bulunsa da genel olarak islam dininin inandığı Tanrı ve emrettiği kurallara bakıldığında islam dininde birtakım siyasi çıkarlar uğruna şiddetin kaynağı olarak gösterildiği gözükmektedir. 

İslam Öncesi Araplar
İslam Öncesi Araplar
İslam dininin indiği coğrafya barbar bir toplum olup tıpkı Yahudilik dininin indiği zamanki toplum düzenleyici kurallara benzer kurallar bulunmaktadır. Fakat islam dininde Tanrı bir kişinin sadece kendini savunması için başka bir kişiye şiddet kullanması gerektiğini birkaç farklı ayetler de gözükmektedir. İslam dininin günümüzde şiddetin kaynağı olarak gözükmesi modern paradigmanın dinleri kendi kalıbı içine sokmaya çalışmasının bir sonucu olarak görülmektedir. 

Modern paradigma ile dinler kendi içlerine çekilmesini amaçlayan batı toplumu kendinden olmayan doğu toplumunun dini duyguları ve düşüncelerine karşı çıkıp dışlamışlardır. Hegel’in açımlamasıyla devam edebilirsek, yalnızlığıyla kendisini tanımlayamayan bilinç için başkasında kendini görmesi tek çare olarak gözükmektedir. 

Hegel Diyalektiği
Hegel Diyalektiği
Ben ve öteki arasındaki asli ilişki içinde ortaya çıkan geçiş ya da dönüşüm, bilinç alanı içindeki birlikteliğin sınırlı ifşasından başka bir şey değildir. Bilinç, içinde ifşa ve gizliliğin birlikte bulunduğu bir alan veya aşikar olma ve gizlenme arasındaki bir diyalektik süreç olarak, kendisini zemin (arka plan) şeklinde gölgede bırakıp nesnesini aydınlatır.

Bir başka açıdan bu aydınlatma diyalektiğin ikinci aşamasına yani kendini var edip tanımlamasına işaret eder. Böylelikle kendi ötekisini doğu olarak yaratan batı toplumu kalıba sığdıramadığı islamı ve ona inananları öteki olarak görerek aslında psikolojik bir savaş ve şiddet başlatmıştır. 

Modern Din ve Şiddet
Modern Din ve Şiddet
Bu süreç Avrupa ve Amerika da yaşayan ve inanan insanların dışlanması, dini inançlarının saygı görmemesi olarak devam etse de Batı topluluğu terörizm kaynağını islam dini olarak göstermesi ile sonuçlanmıştır. İslami terör örgütleri ve finansörlerine bakıldığında genellikle batı kaynaklı uluslar ve şirketler olmaktadır. 

Modern paradigmanın ilk önce dini öğeleri yok etme isteği ve sonra ise kendi ötekisini yaratıp kendinden olmayan ile çatışma isteği sonucu olarak günümüzün ötekisi olan islam dini terörün ve şiddetin sebebi olarak gösterilmektedir. İslam dininin Tanrısının inananlarını aslında pasiflik duygusu içinde yönlendirmesi doğabilecek daha büyük şiddetin bir nebze önlediği de aşikardır. 

21. Yüzyıl Şiddetin Temeli
21. Yüzyıl Şiddetin Temeli
Dinin şiddetin doğurması, insanların dini kullanarak şiddet yaratmasından daha aşağı bir durumdadır. Dini metinlerde şiddet öğeleri tabi ki bulunmaktadır. Dini metinlerin oluştuğu dönemlerdeki toplumları yönlendirmek için oluştuğu düşünülen bu kurallardan ziyade, bu açıklığı 21. Yy. da bile kullanmaya çalışan insan, gerek dini gerekse evrimsel olarak şiddetin kaynağıdır.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Scratch'ta Uçan Kuş Uygulaması

Scratch'ta uçan kuş uygulaması için öncelikle programımızı açıyoruz. Gerçekleştireceğimiz uygulama ile aşağıdaki başlıkları kodlayacağız.

Scratch ile Hesap Makinası Yapma

Bu içerikte sizlere internet üzerinde daha önce gerçekleştirilmemiş, orijinal ve güzel bir projeyi aktaracağız. Scratch ile Hesap Makinası Yapma işlem adımlarını sizlerle paylaşacağız.

Bu projeden önce gerçekleştirdiğimiz diğer projeleri aşağıda görebilirsiniz.
1.Scratch'ta İnteraktif Kalem Uygulaması
2.Scratch'ta Uçan Kuş Uygulaması

Gerçekleştireceğimiz Hesap Makinası Uygulaması için aşağıdaki her adımı Scratch üzerinden izleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Scratch ile Hesap Makinası Yapma uygulaması toplamda 13 Adım ile tamamlanacaktır.

Adım 1: Öncelikle Scratch'i açalım. Ve kediyi silelim.
Adım 2: Yeni kukla ekleme alanından aşağıdaki alandan gözüken rakamları ekleyelim. Aşağıda iki görsel bulunuyor. Birinci olan yeni kukla eklemeniz için gerekli kısmı gösterecektir. Diğer görsel ise eklemeniz gereken kuklaları göstermektedir. Kutular içerisine alınmış her rakamı tek tek eklemeniz gereklidir.
Yukarıdaki görselde gördüğünüz Harfler sekmesinin içerisinde yer alan 0, 1, 2, 3, 4…

Mbot ile Çizgi İzleyen Robot Yapımı

Makeblock'un en eğlenceli ürünlerinden birisi olan Mbot ile bir çok kaliteli projeler ortaya çıkartabilirsiniz. Bu blog içeriğinde sizlere Mbot ile çizgi izleyen robot nasıl yapılır? hakkında bilgi aktaracağız.

Mbot ile ilgili daha önceden gerçekleştirdiğimiz Mbot ile Programlamaya Giriş blog yazımız için bu linke tıklayabilirsiniz.

Öncelikle Mbot'u bilgisayarımız ile bağlamamız gerekli. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

Adım 1:Bağlan > Seri Port > COM3 ile bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki porta göre bu COM8 de olabilir. Aşağıdaki görseldeki adımları izlemelisiniz.

Adım 2: Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Robotlar sekmesinden kırmızı noktanın yeşil olup olmadığına bakmalıyız. Eğer kırmızı ize bağlantınızı tekrar kontrol edin.

Adım 3: Eğer yeşil ise artık programlamaya başlayabiliriz. Tüm işlemleri Robotlar sekmesinden ve Kontrol sekmesinden aldığımız kod blokları ile gerçekleştiriyoruz. İlk olarak sadece robotumuzun sürekli ileri hareket etm…

Blogspot Bloglarının Yedeği Nasıl Alınır

Blogspot kullanan arkadaşlar bazen kendi sitelerine verilerini aktarmak veya Wordpress’e verileri taşımakta zorluklar yaşamaktadırlar. Bu konuda sizlere görsel olarak hazırladığım içeriği aktaracağım. Bu şekilde aldığınız yedeği isterseniz Wordpress isterseniz doğrudan kendi sitenizin veri tabanına aktarabilirsiniz. 
Video Özet
Yukarı bu işleri yaptığım bir video var izleyebilirsiniz veya doğrudan aşağıdaki işlem adımlarını izleyerek sizde doğrudan yapabilirsiniz. Adım 1: Blogger.com’a giriş yapmalıyız. Adım 2: Aşağıdaki görseldeki alana geliniz. Bu alandan “İçeriği Yedekle” butonuna tıklayınız. Adım 3: Aşağıdaki pencere açılacaktır. Burada da sadece “Bilgisayarınıza kaydedin” butonuna tıklayacaksınız. Ardından tüm veriler bilgisayarınıza inecektir. Adım 4: Şimdi tüm içeriği yedeklediniz. Bu yedeği eğer farklı bir blogger sitesine aktarmak istiyorsanız Adım 2’deki karşımıza çıkan “İçeriği İçe Aktar” ile aktabilirsiniz. Bunların yanı sıra belirli aralıklar ile içeriklerinizin yedeklerini al…

Alan Adı Transferi Nasıl Yapılır? #1

Alan Adı (Domain) Dünyası oldukça geniş oldukça farklı konuyu içerisinde barındıran bir konudur. Bu yazıda sizlerin alan adı transferi sırasında başınıza gelebilecek olası sonuçlar ile ilgili bir makale kaleme almak istedim. Bir firmadan başka bir firmaya alan adı transferinde kurumlar bazen sorun çıkartmakta bazen de kolaylıklar sağlayabilmektedir. Aslında en önemli konu bizim alan adı ile ilgili bildiklerimizdir.

Eğer daha önceden herhangi bir alan adı transfer etmedi iseniz lütfen karşılaştığınız sorunlarda firma görevlilerini sorumlu tutmayın. Sorunun olası sebepleri ile ilgili araştırma yapın. Problem belki doğrudan sizden kaynaklı olabilir.

Her firmanın alan adı transfer süreci azda olsa farklılık göstermektedir. Bu pazardaki rekabet ile ilgilidir. Bunun yanı sıra bu yazı da sizlere karşılaşma ihtimaliniz yüksek olan durumlar ile ilgili bilgi verilecektir.
Alan Adı Süresi Hiçbir kurum alan adının süresinin bitmesine tam 2 ve ya 3 gün kalmışken transfer süreci başlatmanızı istem…