Ana içeriğe atla

Abone Ol!

Kültürel Çalışmalar Nedir? BRİTANYA KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI

Akademi haftamızın beşinci gününün ilk içeriği kültürel çalışmalar ve Britanya Kültürel Çalışmalar konusu olacaktır. Kültürel çalışmalar nedir? Britanya kültürel çalışmaların etkisi nedir? Kuramsal gelişimi nasıl olmuştur? Alt kültür nedir? Sınıf kültürü nedir? Gibi soruların cevabını bu içeriğimizde bulacaksınız.

Kültürel Çalışmalar
Kültürel Çalışmalar 
Britanya Kültürel Çalışmaları genelde çağdaş kuram içinde ele alınır. Bu alan çok güçlüdür hatta Kültüler çalışmalar denilince ilk olarak akla bu alan gelir.

Temel Yönelimleri 

•Disiplinler arasıdır. Birden çok alanı ifade eder.

•Temeli iktidar ve direniş üzerinden kurulmuştur.

•Yüksek kültür kadar popüler kültür ürünlerine de yer verir.

•Solun ilgilerine yönelik siyasal kararları içerir.

KURAMSAL GELİŞİM 

Alanın kökleri 1950’lerin sonları ve 1960’ların başında Richard Hoggart ve Raymond Williams tarafından atılmıştır. 1960’ların  sonu ve 1970’ler boyunca neomarksist  Yeni Sol düşünce tarafından tamamlanmıştır. Ayrıca Althusser ve yapısalcılıktan gelen fikirler birleştirilmiştir. İdeolojik çevrelerin popüler bilincin şekillenmesindeki daha net kavrayışlar öne çıkmıştır.

ALTHUSSER
ALTHUSSER
İlk çalışmalar bu alanda yapılmıştır. 1980’lerde Gramsici Marksist etki Althusser’in yerine geçiyor. Althusser de Marksizmi çalışmalarının odak noktasına almış ancak o hümanizmi dışarıda bırakmıştır. Althusser; ekonomik temelin gereklilikleri bireylerin işçiler idareciler olarak yerine getirmek zorunda oldukları işlev türlerini belirler.

Gramsi; İşçi sınıfının kendi sınıfsal bilincine varması ve hakim ideolojiye karşı direniş noktası oluşturmasını kapitalist sistemin aşılması açısından önemli görür. Marks ,Marksist bir bakış açısından, kültürün tarih dışı bir oluşum olarak değerlendirilemeyeceği  özgül tarihsel koşullar içinde ortaya çıktığı  ve hâkim sınıfın çıkarlarını evrenselleştirme, meşrulaştırma işlevleri ile ideolojilere bir değerler deposu oluşturduğunu söylenebilir. Ayrıca Faucolt;  İktidar ilişkilerini kapsamlı şekilde ele almıştır.

Foucault
Foucault
İktidarın hayatın her alanında yani eğitim ve bilimde de yönlendirici olarak yer almaktadır. İktidardaki için ‘ceza’ kitleleri kendisine itaat ettirmek için bir araçtır. Foucault’un daha ilginç tespiti zamanla bu araçların da değiştiğidir. Örneğin hapishanelerin yerini zamanla çalışma kampları almıştır. İktidarın bir yansıması olan disiplin yöntemlerinin zaman içinde değiştiğine dikkat çeken Foucault, teknolojinin gelişmesiyle iktidarın kullandığı ceza yöntemlerinin de değiştiğini belirtmektedir. Foucault, söz konusu disiplin araçlarının toplumsal hayatın geri kalanına da tesir ettiğini belirtip bilgi-iktidar ilişkisine dikkat çekmektedir.

Günümüzde ise postkolonyal kuram; Sömürgecilik sonrası dönemdir; sömürgeciliği anlayabilmek için öncelikle sömürgeciliği anlamak gerekir. 20. Yy ın ortalarından itibaren kolonyal imparatorlukların çöküşü ve yeni ulus devletlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. II. Dünya Savaşı Sonrası ekonomik bunalım yaşayan birçok Avrupa ülkesi eski sömürgelerinden ucuz işçi çekmek için politikalar yürütmeye başladılar. Göçmen dalgaları ard arda gelmeye başladı. Bu da yeni bir sorun olarak kültürel kimlikler sorununu ortaya çıkardı.

Queer theory
 Queer theory
Queer kuramı cinsel kimliklerin sayısız ve sınırsız olduğunu, bu kimliklerin kültürel, toplumsal ve psikolojik olarak şekillendiğini savunan teori. bu teoriye göre homoseksüellik ve heteroseksüellik gibi iki "karşı" kavram yoktur; bu kavramlar kimliklere belirli bir norm vermeye çalışan toplumun ortaya attığı kavramlardır. queer theory'nin başlangıç olarak michel foucault'nun "cinselliğin tarihi" eserinden etkilendiği doğrudur; ancak foucault bu kitaptaki görüşlerini sonraki çalışmalarına aktaramamıştır.

Bu yüzdendir ki bu teori özgün bir teori sayılabilir. örneğin derrida'nın yapısökümünden de derin izler taşır. Feminist Kuram ; Feminist kuram, kültürel ürünleri ve belgeleri, içlerinde taşıdıkları ataerkil, erkek merkezli (androsantrik) ya da fallus merkezli (fallosantrik) bakışı, varsayım ve kavramsallaştırmaları günışığına çıkarmak amacıyla araştırma nesnesi olarak görür.

Feminist Kuram
Feminist Kuram
Feminist araştırmacılar ataerkil kültürel değerlerin yansımasını bulmak amacıyla özel hayatın, popüler kültürün, örgütsel kültürün ve gündelik hayatın bütün ürünlerini hedef alır ve bu kültürel ürünleri bir araştırma “metni” gibi değerlendirerek, feminist perspektiften tekrar “okur”lar. “Feminist perspektiften incelenen “metinler” arasında çocuk kitapları, masallar, reklam panoları, feminist edebi metinler, çocuklar için yazılmış sanat kitapları, moda, kartpostallar, kız izciler için yazılmış el kitapları, gazete köşe yazıları, hastane kayıtları, araştırma yayınları, sosyolojiye giriş ders kitapları…yeralır Böylece Marksizmden yavaş yavaş çoğul eşitsizlik kaynakları ve parçalı mücadeleler ile nitelenen toplum kavrayışına doğru bir yönelim ortaya çıkmış

RAYMOND WİLLİAMS VE RİCHARD HOGGART 

Kültürel Çalışmalar Düşünürleri
Kültürel Çalışmalar Düşünürleri
20. yy’ın ilk yarısı boyunca yazın eleştirisi Leavis ve Eliot gibi estetikçilerin hakimiyetindeydi. Bu kişiler kültür incelemesinin tamamiyle üst kültürü içermesi gerektiğini savunmuş. Buna karşın popüler kültürü sıradan ve yetersiz görüyorlar. Sıradan bir geçmişe  sahip ve yetişkin eğitimi içerisinde çalışan Raymond ve Hoggart oldukça farklı bir dünya ile karşı karşıya gelirler. Kültür yaklaşımlarının orta yaşın ve işçi sınıfının öğrencilerinin ilgi ve değerlerini çok az yansıttığını fark ederler. Dolayısı ile popüler kültürü ve işçi sınıfını küçümsemeden ele alırlar. 

Hoggart’ın Okuryazarlık Kullanımları(1957)  İşçi sınıfı kitlesel yayınlarla karşı karşıya bırakıldığında  işçi  sınıfındaki kültür değişimlerini ele almış. Hoggart bu çalışmasında daha eski unsurların; sansasyonel gazeteler,karton kapaklı romanlar,ve parlak dergiler gibi kitle yayınlarının etkisi ile ve otomatik müzik kutusu gibi yeni eğlence biçimleriyle yerinden edildiğini savunur. Hoggart çağdaş kitle kültürü hakkında olumsuz yargılarda bulunmuştur. 

Kültür ve Toplum
Kültür ve Toplum
Haggart’ın başarısı geçerli bir kuramsal yönelim uygulaması değil, esas başarısı işçi sınıfı kültürünü akademik gündeme taşımasıydı. Hoggart’ın aksine Williams uzun dönemli etki yaratmıştır. İlk çalışması Kültür ve Toplum (1958) uzun dönemli ekonomik siyasal ve toplumsal değişmelerin kültürün kullanımının zaman içindeki değişimini  sistematik biçimde inceler. 

Uzun Devrim çalışmasında (1961) kültürel analizi sosyolojik açıdan yapar. Williams kültürü farklı açılardan ele alır. Edebiyatı ve sanatı kültürün bir çeşidi olarak ele alır. Kültürü bütünlük içinde inceler. Kurumların kültürün yeniden üretimi etkisinin yanında kültürle ilgili düşünce tarzımızın gelişimine de değinir. Uzun Devrim eserinde daha çok his yapısı kavramı üzerinde durur. Daha çok Zeigeist (dönemin ruhu ) kavramı gibi çünkü terim belli bir döneme ait belli bir atmosferi tarihin belli bir anında insanlar tarafından nasıl deneyimlendiğini anlatır. 

Marksizim
Marksizim
Ona göre his yapısı bireysel değil bir kuşağın paylaştığı şeydir. Toplumsallaşma yaşam deneyimi içinde kazanılır der. 1960’lı yıllar boyunca Williams’ın çalışmaları Marksizm ve Edebiyat yapıtının yayınlanmasıyla farklı kuramsal değişimi yaşar. Sola her zaman sempatisi vardı ancak çalışmalarını bilinçli bir mesafede yürütmüştü. 1970’lerin başında yeni sol ile karşılaşma Benjamin Lukacs ,Althusser ve Gramsci okumaları sayesinde  bu mesafe ortadan kalkmış. Marksizmi çalışmalarının merkezine almış. Kültürün hegemonya ve ideoloji kavramlarını kullanarak kavranılabileceğini savunur. 

BİRMİNGHAM OKULU 

BİRMİNGHAM OKULU

1960’lı yıllarda Hoggart yöneticiliğinde kurulmuş. Daha sonra Stuart Hall 1970’lerden itibaren devam etmiş. Bu dönem yoğun entelektüelliğe yol açmış. 1980’lere kadar merkezde yürütülen çalışmalar çok önemli kuramsal modellerin oluştuğu dönem olarak bilinir. Fakat 1990’lardan itibaren bu enerji büyük ölçüde azalmış. Grubun üyeleri başka kurumlarda mevkilere geçmiştir. Thatcherizm sağ akımının geriye çekilmesiyle okulu bir araya getiren misyon duygusu da azalmıştır. Merkezin yayınladığı araştırmaları 3 kategoride ele alabiliriz. 

•Kitle iletişim araçlarının metinsel incelemeleri ve bunların hegemonya ve ideolojiyi yeniden üretme işlevleri 

•Günlük yaşam özellikle alt kültürün etnografik incelemeleri. Kabaca politikanın-iktidarın yaşamtarzı ve modayı nasıl şekillendirebileceği 

•Thatcherizm ve ırkçı milliyetçilik çalışmalarının halkı nasıl etkilediği

Bu blogdaki popüler yayınlar

Scratch'ta Uçan Kuş Uygulaması

Scratch'ta uçan kuş uygulaması için öncelikle programımızı açıyoruz. Gerçekleştireceğimiz uygulama ile aşağıdaki başlıkları kodlayacağız.

Scratch ile Hesap Makinası Yapma

Bu içerikte sizlere internet üzerinde daha önce gerçekleştirilmemiş, orijinal ve güzel bir projeyi aktaracağız. Scratch ile Hesap Makinası Yapma işlem adımlarını sizlerle paylaşacağız.

Bu projeden önce gerçekleştirdiğimiz diğer projeleri aşağıda görebilirsiniz.
1.Scratch'ta İnteraktif Kalem Uygulaması
2.Scratch'ta Uçan Kuş Uygulaması

Gerçekleştireceğimiz Hesap Makinası Uygulaması için aşağıdaki her adımı Scratch üzerinden izleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Scratch ile Hesap Makinası Yapma uygulaması toplamda 13 Adım ile tamamlanacaktır.

Adım 1: Öncelikle Scratch'i açalım. Ve kediyi silelim.
Adım 2: Yeni kukla ekleme alanından aşağıdaki alandan gözüken rakamları ekleyelim. Aşağıda iki görsel bulunuyor. Birinci olan yeni kukla eklemeniz için gerekli kısmı gösterecektir. Diğer görsel ise eklemeniz gereken kuklaları göstermektedir. Kutular içerisine alınmış her rakamı tek tek eklemeniz gereklidir.
Yukarıdaki görselde gördüğünüz Harfler sekmesinin içerisinde yer alan 0, 1, 2, 3, 4…

Mbot ile Çizgi İzleyen Robot Yapımı

Makeblock'un en eğlenceli ürünlerinden birisi olan Mbot ile bir çok kaliteli projeler ortaya çıkartabilirsiniz. Bu blog içeriğinde sizlere Mbot ile çizgi izleyen robot nasıl yapılır? hakkında bilgi aktaracağız.

Mbot ile ilgili daha önceden gerçekleştirdiğimiz Mbot ile Programlamaya Giriş blog yazımız için bu linke tıklayabilirsiniz.

Öncelikle Mbot'u bilgisayarımız ile bağlamamız gerekli. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

Adım 1:Bağlan > Seri Port > COM3 ile bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki porta göre bu COM8 de olabilir. Aşağıdaki görseldeki adımları izlemelisiniz.

Adım 2: Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Robotlar sekmesinden kırmızı noktanın yeşil olup olmadığına bakmalıyız. Eğer kırmızı ize bağlantınızı tekrar kontrol edin.

Adım 3: Eğer yeşil ise artık programlamaya başlayabiliriz. Tüm işlemleri Robotlar sekmesinden ve Kontrol sekmesinden aldığımız kod blokları ile gerçekleştiriyoruz. İlk olarak sadece robotumuzun sürekli ileri hareket etm…

Blogspot Bloglarının Yedeği Nasıl Alınır

Blogspot kullanan arkadaşlar bazen kendi sitelerine verilerini aktarmak veya Wordpress’e verileri taşımakta zorluklar yaşamaktadırlar. Bu konuda sizlere görsel olarak hazırladığım içeriği aktaracağım. Bu şekilde aldığınız yedeği isterseniz Wordpress isterseniz doğrudan kendi sitenizin veri tabanına aktarabilirsiniz. 
Video Özet
Yukarı bu işleri yaptığım bir video var izleyebilirsiniz veya doğrudan aşağıdaki işlem adımlarını izleyerek sizde doğrudan yapabilirsiniz. Adım 1: Blogger.com’a giriş yapmalıyız. Adım 2: Aşağıdaki görseldeki alana geliniz. Bu alandan “İçeriği Yedekle” butonuna tıklayınız. Adım 3: Aşağıdaki pencere açılacaktır. Burada da sadece “Bilgisayarınıza kaydedin” butonuna tıklayacaksınız. Ardından tüm veriler bilgisayarınıza inecektir. Adım 4: Şimdi tüm içeriği yedeklediniz. Bu yedeği eğer farklı bir blogger sitesine aktarmak istiyorsanız Adım 2’deki karşımıza çıkan “İçeriği İçe Aktar” ile aktabilirsiniz. Bunların yanı sıra belirli aralıklar ile içeriklerinizin yedeklerini al…

Alan Adı Transferi Nasıl Yapılır? #1

Alan Adı (Domain) Dünyası oldukça geniş oldukça farklı konuyu içerisinde barındıran bir konudur. Bu yazıda sizlerin alan adı transferi sırasında başınıza gelebilecek olası sonuçlar ile ilgili bir makale kaleme almak istedim. Bir firmadan başka bir firmaya alan adı transferinde kurumlar bazen sorun çıkartmakta bazen de kolaylıklar sağlayabilmektedir. Aslında en önemli konu bizim alan adı ile ilgili bildiklerimizdir.

Eğer daha önceden herhangi bir alan adı transfer etmedi iseniz lütfen karşılaştığınız sorunlarda firma görevlilerini sorumlu tutmayın. Sorunun olası sebepleri ile ilgili araştırma yapın. Problem belki doğrudan sizden kaynaklı olabilir.

Her firmanın alan adı transfer süreci azda olsa farklılık göstermektedir. Bu pazardaki rekabet ile ilgilidir. Bunun yanı sıra bu yazı da sizlere karşılaşma ihtimaliniz yüksek olan durumlar ile ilgili bilgi verilecektir.
Alan Adı Süresi Hiçbir kurum alan adının süresinin bitmesine tam 2 ve ya 3 gün kalmışken transfer süreci başlatmanızı istem…