vb.net örnekleri
vb.net örnekleri

Bu blog içeriğimizde sizlere vb.net üzerinde bir yazıcı uygulaması gerçekleştirme için gerekli olan kodları paylaşacağız. Bu vb.net örnek kodları sayesinde sizlerde vb.net üzerinden yazıcı uygulaması gerçekleştirebilirsiniz. VB.net üzerinde gerçekleştireceğiniz uygulamalarda bu vb.net örnek kodların da yardımıyla güzel programlar üretebilirsiniz.

VB.NET Örnek Kodların Görünümü

Imports System.Data.OleDb
 
Imports System.Data
 
Imports System.Xml
 
Imports System.IO
 
Public Class printing
 
    Dim sinav_kagit(40) As PictureBox
 
    Dim listede_nerde As Integer
 
    ‘ PRİNT İÇİNDEKİ DEYİMLER
 
    Dim x1, x2, x3, y, y2 As Integer
 
    Dim etiket_fontu As New Font(“Tahoma”, 12, FontStyle.Bold)
 
    Dim yazı_fontu As New Font(“Tahoma”, 12, FontStyle.Regular)
 
    Dim başlık_fontu As New Font(“Tahoma”, 15, FontStyle.Bold)
 
    Dim ikinci_sayfa_başlık_fontu As New Font(“Tahoma”, 10, FontStyle.Bold)
 
    Dim metin As String
 
    Dim ortala As New StringFormat()
 
    ‘———————
 
#Region “genel kurulum ve load olayı”
 
    Private Sub printing_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 
        ‘ListView1.Sorting = SortOrder.Ascending
 
        etk_okul_bilgisi = “BAŞAKŞEHİR BURÇ ANADOLU LİSESİ”
 
        ‘  veritabani_yolu() ‘ program başlarken çalıştır (form load)
 
        sinif_comboBox_doldur()
 
        ComboBox_sinif.SelectedIndex = 0
 
        listede_nerde = 0
 
        kur()
 
    End Sub
 
    Private Sub kur()
 
        sinav_kagit(1) = Picture_sinav_1
 
        sinav_kagit(2) = Picture_sinav_2
 
        sinav_kagit(3) = Picture_sinav_3
 
        sinav_kagit(4) = Picture_sinav_4
 
        sinav_kagit(5) = Picture_sinav_5
 
        sinav_kagit(6) = Picture_sinav_6
 
        sinav_kagit(7) = Picture_sinav_7
 
        sinav_kagit(8) = Picture_sinav_8
 
        sinav_kagit(9) = Picture_sinav_9
 
        sinav_kagit(10) = Picture_sinav_10
 
    End Sub
 
#End Region
 
#Region “etiket bilgileri”
 
    Private Sub etiketleri_temizle()
 
        etk_okul_bilgisi = “”
 
        etk_ders_bilgisi = “”
 
        etk_yazili_bilgisi = “”
 
        etk_ad_soyad = “”
 
        etk_sinifi = “”
 
        etk_okul_no = “”
 
        etk_sinava_girecegi_sinif = “”
 
        etk_sinava_girecegi_sira = “”
 
    End Sub
 
    Private Sub etiketleri_doldur(byval durum as Integer)
 
        etiketleri_temizle()
 
        satir_bilgisi(durum) ‘hangi satırı yaxdıracaksa
 
    End Sub
 
#End Region
 
#Region “butonlar”
 
    Private Sub btn_print_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_print.Click
 
        If Val(lbl_ogrenci_sayi.Text) = 0 Then
 
            MsgBox(“SINIF LİSTESİ DOLMAMIŞ    “, MsgBoxStyle.Critical, “Liste Durumu”)
 
            Exit Sub
 
        End If
 
        sayfa_no = 0
 
        sayi = 0
 
        PrintDialog1.AllowSomePages = True
 
        PrintDialog1.ShowHelp = True
 
        PrintDialog1.Document = PrintDocument1
 
        Dim result As DialogResult = PrintDialog1.ShowDialog()
 
        If (result = DialogResult.OK) Then
 
            PrintDocument1.Print()
 
        End If
 
    End Sub
 
    
 
    Private Sub btn_onizleme_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_onizleme.Click
 
        If Val(lbl_ogrenci_sayi.Text) = 0 Then
 
            MsgBox(“SINIF LİSTESİ DOLMAMIŞ    “, MsgBoxStyle.Critical, “Liste Durumu”)
 
            Exit Sub
 
        End If
 
        sayfa_no = 0
 
        sayi = 0
 
        PrintPreviewDialog1.Document = PrintDocument1
 
        ‘ e.HasMorePages = True
 
        PrintPreviewDialog1.ShowDialog()
 
    End Sub
 
#End Region
 
#Region “yazdırma”
 
    Private Sub PrintDocument1_PrintPage(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage
 
        Application.DoEvents()  ‘ durdurmak için kullanacagım
 
        System.Threading.Thread.CurrentThread.Sleep(100)
 
        ortala.Alignment = StringAlignment.Center
 
        With PrintDocument1.DefaultPageSettings
 
            sayfa_sayisi_tesbiti = 0
 
            sayfa_sayisi_tesbiti = sinav_kagitlarini_doldur(etk_sinifi)
 
            If sayfa_no >= sayfa_sayisi_tesbiti Then
 
                sayfa_no = 0
 
                ‘  sayi -= 1
 
                ‘Exit For
 
            End If
 
            sayi += 1
 
            sayfa_no += 1
 
            If sayfa_no = 1 Then
 
                listede_nerde += 1
 
                etiketleri_doldur(listede_nerde – 1)
 
                ‘ etiketleri_doldur()
 
                sayfa_sayisi_tesbiti = 0
 
                sayfa_sayisi_tesbiti = sinav_kagitlarini_doldur(etk_sinifi)
 
                x1 = .Margins.Left
 
                metin = “Telefon numarası:”
 
                x2 = x1 + e.Graphics.MeasureString(metin, etiket_fontu).Width
 
                x3 = x2 + 200
 
                y = .Margins.Top – 40
 
                ‘************************ OKUL BİLGİLERİ YAZISI*******************************************
 
                ‘  metin = “ÖZEL BAŞAKŞEHİR BURÇ ANADOLU & FEN LİSESİ “
 
                e.Graphics.DrawString(etk_okul_bilgisi, başlık_fontu, Brushes.Blue, .PaperSize.Width 2, 20, ortala) ‘YERİ ,BAŞLIK,RENG ‘e.Graphics.DrawString(metin, başlık_fontu, Brushes.Blue, x1, y)
 
                ‘*****************************************************************************************
 
                ‘************************ SINAV BİLGİSİ*******************************************
 
                ‘ metin = “ABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD”
 
                e.Graphics.DrawString(etk_ders_bilgisi, başlık_fontu, Brushes.Blue, .PaperSize.Width 2, 40, ortala) ‘YERİ ,BAŞLIK,RENG ‘e.Graphics.DrawString(metin, başlık_fontu, Brushes.Blue, x1, y)
 
                ‘*****************************************************************************************
 
                ‘************************ 1. DÖNEM 1. YAZILI*******************************************
 
                metin = “1. DÖNEM 1. YAZILI “
 
                e.Graphics.DrawString(etk_yazili_bilgisi, başlık_fontu, Brushes.Blue, .PaperSize.Width 2, 60, ortala) ‘YERİ ,BAŞLIK,RENG ‘e.Graphics.DrawString(metin, başlık_fontu, Brushes.Blue, x1, y)
 
                ‘*****************************************************************************************
 
                y += e.Graphics.MeasureString(metin, başlık_fontu).Height
 
                e.Graphics.DrawLine(New Pen(Color.Blue, 2), x1 – 60, y, .PaperSize.Width – .Margins.Left + 40, y)
 
                y += 2
 
                ‘************************ ADI SOYADI*******************************************
 
                metin = “ADI SOYADI “
 
                e.Graphics.DrawString(metin, etiket_fontu, Brushes.Black, x1 – 60, y)
 
                e.Graphics.DrawString(etk_ad_soyad, yazı_fontu, Brushes.Black, x2 + 10, y)
 
                ‘*****************************************************************************************
 
                metin = “Fotoğrafı:”
 
                ‘ e.Graphics.DrawString(metin, etiket_fontu, Brushes.Black, x3, y)
 
                y += e.Graphics.MeasureString(metin, etiket_fontu).Height  ‘ YER TESBİTİ
 
                ‘************************ SINIFI*******************************************
 
                metin = “SINIFI”
 
                e.Graphics.DrawString(metin, etiket_fontu, Brushes.Black, x1 – 60, y)
 
                e.Graphics.DrawString(etk_sinifi, yazı_fontu, Brushes.Black, x2 + 10, y)
 
                ‘*****************************************************************************************
 
                Try
 
                    e.Graphics.DrawImage(PictureBox1.Image, x3 + 200, y – 20, 100, 105)  ‘RESİM BOYUTU
 
                    y2 = y + 150
 
                Catch
 
                    metin = “Resim yazdırılamadı”
 
                    e.Graphics.DrawString(metin, yazı_fontu, Brushes.Blue, x3, y + 20)
 
                End Try
 
                y += e.Graphics.MeasureString(metin, etiket_fontu).Height  ‘ YER TESBİTİ
 
                ‘************************ NO*******************************************
 
                metin = “OKUL NO”
 
                e.Graphics.DrawString(metin, etiket_fontu, Brushes.Black, x1 – 60, y)
 
                e.Graphics.DrawString(etk_okul_no, yazı_fontu, Brushes.Black, x2 + 10, y)
 
                ‘*****************************************************************************************
 
                y += e.Graphics.MeasureString(metin, etiket_fontu).Height  ‘ YER TESBİTİ
 
                ‘************************ SINAVA GİRECEGİ YER*******************************************
 
                metin = “SINAVA GİRECEGİ SINIF”
 
                e.Graphics.DrawString(metin, etiket_fontu, Brushes.Black, x1 – 60, y)
 
                e.Graphics.DrawString(etk_sinava_girecegi_sinif, yazı_fontu, Brushes.Black, x2 + 10, y)
 
                ‘*****************************************************************************************
 
                y += e.Graphics.MeasureString(metin, etiket_fontu).Height  ‘ YER TESBİTİ
 
                ‘************************ SINAVA GİRECEGİ YER*******************************************
 
                metin = “SINAVA GİRECEGİ SIRA”
 
                e.Graphics.DrawString(metin, etiket_fontu, Brushes.Black, x1 – 60, y)
 
                e.Graphics.DrawString(etk_sinava_girecegi_sira, yazı_fontu, Brushes.Black, x2 + 10, y)
 
                ‘*****************************************************************************************
 
                y += e.Graphics.MeasureString(metin, etiket_fontu).Height  ‘ YER TESBİTİ
 
                e.Graphics.DrawLine(New Pen(Color.Blue, 2), x1 – 60, y, .PaperSize.Width + 40 – .Margins.Left, y)
 
                ‘End If
 
                ‘  resmi_sinav_kagitlari(Trim(etk_sinifi), 1)
 
                Try
 
                    e.Graphics.DrawImage(sinav_kagit(sayfa_no).Image, x3 – 420, y + 4, 725, 920)  ‘RESİM BOYUTU
 
                    ‘  e.Graphics.DrawImage(PictureBox2.Image, x3 – 420, y + 4, 725, 920)  ‘RESİM BOYUT
 
                    y2 = y + 150
 
                Catch
 
                    metin = “Resim yazdırılamadı”
 
                    e.Graphics.DrawString(metin, yazı_fontu, Brushes.Blue, x3, y + 20)
 
                End Try
 
            End If
 
            Picture_sinav_1.Image = Nothing
 
            If sayfa_no >= 2 Then  ‘ başlangıç sayfasından sonraki sayfalar
 
                e.HasMorePages = False
 
                ‘************************ OKUL BİLGİLERİ YAZISI*******************************************
 
                ‘  metin = “ÖZEL BAŞAKŞEHİR BURÇ ANADOLU & FEN LİSESİ “
 
                e.Graphics.DrawString(etk_okul_bilgisi, ikinci_sayfa_başlık_fontu, Brushes.Blue, .PaperSize.Width 2, 20, ortala) ‘YERİ ,BAŞLIK,RENG ‘e.Graphics.DrawString(metin, başlık_fontu, Brushes.Blue, x1, y)
 
                ‘*****************************************************************************************
 
                ‘************************ SINAV BİLGİSİ*******************************************
 
                ‘ metin = “ABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD”
 
                e.Graphics.DrawString(etk_ders_bilgisi + ” ” + etk_yazili_bilgisi, ikinci_sayfa_başlık_fontu, Brushes.Blue, .PaperSize.Width 2, 40, ortala) ‘YERİ ,BAŞLIK,RENG ‘e.Graphics.DrawString(metin, başlık_fontu, Brushes.Blue, x1, y)
 
                ‘*****************************************************************************************
 
                ‘************************ 1. DÖNEM 1. YAZILI*******************************************
 
                ‘   metin = “1. DÖNEM 1. YAZILI “
 
                ‘   e.Graphics.DrawString(etk_yazili_bilgisi, ikinci_sayfa_başlık_fontu, Brushes.Blue, .PaperSize.Width 2, 60, ortala) ‘YERİ ,BAŞLIK,RENG ‘e.Graphics.DrawString(metin, başlık_fontu, Brushes.Blue, x1, y)
 
                ‘*****************************************************************************************
 
                Try
 
                    e.Graphics.DrawImage(sinav_kagit(sayfa_no).Image, 10, 55, 800, 1000)  ‘RESİM BOYUTU
 
                Catch
 
                End Try
 
                e.HasMorePages = True
 
            End If
 
        End With
 
        If listede_nerde >= ListView1.Items.Count And sayfa_no >= sayfa_sayisi_tesbiti Then
 
            ‘ If sayi >= ListView1.Items.Count Then
 
            e.HasMorePages = False
 
            sayi = 0  ‘ BU UNUTTUGUN TAKTİRDE BOŞ KAGIT BASAR
 
            listede_nerde = 0
 
        Else
 
            e.HasMorePages = True
 
        End If
 
    End Sub
 
    Function sinav_kagitlarini_doldur(ByVal sinif As String) As Integer
 
        Dim a As Integer
 
        Dim sayfa_sayisi_sinav_func As Integer
 
        sayfa_sayisi_sinav_func = 0
 
        For a = 1 To 10
 
             exams_picture_director = exams_picture_way
 
            exams_picture_director = exams_picture_director + Trim(sinif) + “_” + a.ToString + “.jpg”
 
            sinav_kagit(a).Image = Nothing
 
            ‘page resmimni alma 
 
            Try
 
                sinav_kagit(a).Image = Image.FromFile(exams_picture_director)
 
                sayfa_sayisi_sinav_func += 1
 
            Catch
 
                sinav_kagit(a).Image = Nothing
 
                If (sayfa_sayisi_sinav_func Mod 2) <> 0 And sayfa_sayisi_sinav_func <> 0 Then sayfa_sayisi_sinav_func += 1
 
                Exit For
 
            End Try
 
        Next
 
        Return sayfa_sayisi_sinav_func
 
    End Function
 
    Function resmi_sinav_kagitlari(ByVal sinav_kagit As String, ByVal sayfa As Integer) As Boolean
 
        exams_picture_director = exams_picture_way
 
        exams_picture_director = exams_picture_director + Trim(sinav_kagit) + “_” + sayfa.ToString + “.jpg”
 
        PictureBox2.Image = Nothing
 
        Try
 
            PictureBox2.Image = Image.FromFile(exams_picture_director)
 
        Catch
 
            PictureBox2.Image = Nothing
 
            Return False
 
        End Try
 
        Return True
 
    End Function
 
#End Region
 
#Region “LİSTEYİ DOLDUR”
 
    Function sira_formati_degistir(ByVal girecegi_sira As String) As String
 
        Dim gecici() As String
 
        gecici = girecegi_sira.Split(“_”)
 
        If Trim(gecici(0)) <> Nothing Then Return Trim(gecici(0)) + “. SIRA”
 
        Return Nothing
 
    End Function
 
    Private Sub list_view_doldur()
 
        veritanini_dataset_kaydet()
 
        veritabani_sinav_bilgilerini_doldur()
 
        Dim toplam_kayit, toplam_kayit_sinav_bilgisi As Integer
 
        Dim i2, index, say As Integer
 
        ListView1.Items.Clear()
 
        index = 0
 
        toplam_kayit = al.Tables(“LIST”).Rows.Count
 
        For i2 = 0 To toplam_kayit – 1
 
            satir = al.Tables(“LIST”).Rows(i2)
 
            If sinif = Trim(satir(“G_SINIF”).ToString()) Or sinif = “(SINIF SEÇİNİZ)” And Trim(satir(“G_SIRA”).ToString()) <> Nothing Then
 
                ListView1.Items.Add(satir(“OKUL_NO”).ToString())
 
                ListView1.Items.Item(index).SubItems.Add(satir(“SINIF”).ToString())
 
                ListView1.Items.Item(index).SubItems.Add(satir(“AD”).ToString() + ”  ” + satir(“SOYAD”).ToString())
 
                ‘  ListView1.Items.Item(index).SubItems.Add(satir(“CINSIYET”).ToString())
 
                ListView1.Items.Item(index).SubItems.Add(sinifin_yer_karsiligini_bul(satir(“G_SINIF”).ToString()))
 
                ListView1.Items.Item(index).SubItems.Add(sira_formati_degistir(satir(“G_SIRA”).ToString()))
 
                ListView1.Items.Item(index).SubItems.Add(satir_bilgisi(Trim(satir(“SINIF”).ToString()), 1))
 
                ListView1.Items.Item(index).SubItems.Add(satir_bilgisi(Trim(satir(“SINIF”).ToString()), 2))
 
                ListView1.Items.Item(index).SubItems.Add(satir_bilgisi(Trim(satir(“SINIF”).ToString()), 3))
 
                index += 1
 
            End If
 
        Next
 
    End Sub
 
    Function satir_bilgisi(ByVal sinif1 As String, ByVal satir_yeri As Integer) As String
 
        Dim bilgi_sinav As String
 
        Dim toplam_kayit_sinav_bilgisi As Integer
 
        Dim arti As Integer
 
        toplam_kayit_sinav_bilgisi = al_sinif_bilgileri_dataSet.Tables(“sinav_bilgisi”).Rows.Count
 
        For arti = 0 To toplam_kayit_sinav_bilgisi – 1
 
            satir_sinif_bilgileri = al_sinif_bilgileri_dataSet.Tables(“sinav_bilgisi”).Rows(arti)
 
            If sinif1 = Trim(satir_sinif_bilgileri(“sinif”).ToString()) And satir_yeri = 1 Then
 
                Return Trim(satir_sinif_bilgileri(“satir_1”).ToString())
 
            End If
 
            If sinif1 = Trim(satir_sinif_bilgileri(“sinif”).ToString()) And satir_yeri = 2 Then
 
                Return Trim(satir_sinif_bilgileri(“satir_2”).ToString())
 
            End If
 
            If sinif1 = Trim(satir_sinif_bilgileri(“sinif”).ToString()) And satir_yeri = 3 Then
 
                Return Trim(satir_sinif_bilgileri(“okul”).ToString())
 
            End If
 
        Next
 
    End Function
 
#End Region
 
#Region “database”
 
    Private Sub veritabani_sinav_bilgilerini_doldur()
 
        verial = New OleDbDataAdapter(“select * From sinav_bilgisi “, baglanti)
 
        al_sinif_bilgileri_dataSet = New DataSet()
 
        verial.Fill(al_sinif_bilgileri_dataSet, “sinav_bilgisi”)     ‘DATASET DOLDUR
 
        yonet = Me.BindingContext(al_sinif_bilgileri_dataSet.Tables(“sinav_bilgisi”)) ‘KONTROLLLER TABLOYA BAGLANIYOR
 
        numara = yonet.Position   ‘aktif kayıt numarası
 
    End Sub
 
    Private Sub veritanini_dataset_kaydet()
 
        verial = New OleDbDataAdapter(“select * From LIST “, baglanti)
 
        al = New DataSet()
 
        verial.Fill(al, “LIST”)     ‘DATASET DOLDUR
 
        yonet = Me.BindingContext(al.Tables(“LIST”)) ‘KONTROLLLER TABLOYA BAGLANIYOR
 
        numara = yonet.Position   ‘aktif kayıt numarası
 
    End Sub
 
    Private Sub veritanini_dataset_kaydet_siniflar()
 
        ‘ veritabani_yolu()
 
        verial = New OleDbDataAdapter(“select * From CLASS “, baglanti)
 
        al = New DataSet()
 
        verial.Fill(al, “CLASS”)     ‘DATASET DOLDUR
 
        yonet = Me.BindingContext(al.Tables(“CLASS”)) ‘KONTROLLLER TABLOYA BAGLANIYOR
 
        numara = yonet.Position   ‘aktif kayıt numarası
 
        ‘sinif_comboBox_doldur()
 
    End Sub
 
#End Region
 
#Region “listbox”
 
    Public Sub listbox_durum()
 
        veritanini_dataset_kaydet_siniflar()
 
        Dim toplam_kayit As Integer
 
        Dim i2 As Integer
 
        ListBox1.Items.Clear()
 
        toplam_kayit = al.Tables(“CLASS”).Rows.Count
 
        For i2 = 0 To toplam_kayit – 1
 
            satir = al.Tables(“CLASS”).Rows(i2)
 
            ListBox1.Items.Add(satir(“sinif”).ToString.PadRight(8, ” “) + “=  ” + satir(“sinifin_yeri”).ToString())
 
        Next
 
    End Sub
 
#End Region
 
#Region “combobox”
 
    Private Sub sinif_comboBox_doldur()
 
        veritanini_dataset_kaydet_siniflar()
 
        Dim toplam_kayit As Integer
 
        Dim i2 As Integer
 
        ComboBox_sinif.Items.Clear()
 
        ListBox1.Items.Clear()
 
        ComboBox_sinif.Items.Add(“(SINIF SEÇİNİZ)”)
 
        toplam_kayit = al.Tables(“CLASS”).Rows.Count
 
        For i2 = 0 To toplam_kayit – 1
 
            satir = al.Tables(“CLASS”).Rows(i2)
 
            ComboBox_sinif.Items.Add(satir(“sinif”).ToString())  ‘ bolge kaydet
 
            ListBox1.Items.Add(satir(“sinif”).ToString.PadRight(8, ” “) + “=  ” + satir(“sinifin_yeri”).ToString())
 
        Next
 
    End Sub
 
    Private Sub ComboBox_sinif_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox_sinif.SelectedIndexChanged
 
        ‘   sinif_comboBox_doldur()
 
        ListView1.Items.Clear()
 
        ListView1.ListViewItemSorter = Nothing
 
        ‘ sinav_bilgileri()
 
        sinif = Trim(ComboBox_sinif.Text)
 
        list_view_doldur()
 
        ListView1.ListViewItemSorter = New yer_siralama()
 
        ListView1.ListViewItemSorter = New sinif_siralama()
 
        lbl_ogrenci_sayi.Text = ListView1.Items.Count
 
    End Sub
 
    Function sinifin_yer_karsiligini_bul(ByVal sinif As String) As String
 
        Dim bilgi() As String
 
        Dim a As Integer
 
        For a = 0 To ListBox1.Items.Count – 1
 
            bilgi = (ListBox1.Items(a).ToString).Split(“=”)
 
            If sinif = Trim(bilgi(0)) Then
 
                Return Trim(bilgi(1))
 
            End If
 
        Next
 
    End Function
 
#End Region
 
#Region “satir bilgilari artı öğrenci resmi”
 
    Private Sub satir_bilgisi(ByVal index As Integer)
 
        etk_okul_no = ListView1.Items(index).SubItems.Item(0).Text
 
        etk_sinifi = ListView1.Items(index).SubItems.Item(1).Text
 
        etk_ad_soyad = ListView1.Items(index).SubItems.Item(2).Text
 
        etk_sinava_girecegi_sinif = ListView1.Items(index).SubItems.Item(3).Text
 
        etk_sinava_girecegi_sira = ListView1.Items(index).SubItems.Item(4).Text
 
        etk_ders_bilgisi = ListView1.Items(index).SubItems.Item(5).Text
 
        etk_yazili_bilgisi = ListView1.Items(index).SubItems.Item(6).Text
 
        etk_okul_bilgisi = ListView1.Items(index).SubItems.Item(7).Text
 
        students_picture_director = “”
 
        students_picture_director = students_picture_way + Trim(etk_sinifi) + “” + ListView1.Items(index).SubItems.Item(0).Text + “.jpg”
 
        exams_picture_director = “”
 
       Try
 
            PictureBox1.Image = Image.FromFile(students_picture_director)
 
        Catch
 
            PictureBox1.Image = Nothing
 
        End Try
 
    End Sub
 
#End Region
 
End Class
 
 
 

VB.NET ile ilgili dikkatinizi çekebilecek diğer örnek uygulamalarımız

1. VB.NET de PictureBoxın İçerisine OpenFile İle Resim Eklemek
2. VB.NET de İç İçe Döngü
3. Vb.Net ile Saat Yapma Örneği
4. Vb.Net Ondalıklı Sayı Hesaplama
5. Vb.Net Kdv Hesaplama Programı

One thought on “Visual Basic .Net’de Yazıcı Uygulaması Geliştirme Komutları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir