Ana içeriğe atla

Abone Ol!

Visual Basic .Net'de Yazıcı Uygulaması Geliştirme Komutları

vb.net örnekleri
vb.net örnekleri
Bu blog içeriğimizde sizlere vb.net üzerinde bir yazıcı uygulaması gerçekleştirme için gerekli olan kodları paylaşacağız. Bu vb.net örnek kodları sayesinde sizlerde vb.net üzerinden yazıcı uygulaması gerçekleştirebilirsiniz. VB.net üzerinde gerçekleştireceğiniz uygulamalarda bu vb.net örnek kodların da yardımıyla güzel programlar üretebilirsiniz.

VB.NET Örnek Kodların Görünümü

Imports System.Data.OleDb
Imports System.Data
Imports System.Xml
Imports System.IO
Public Class printing
    Dim sinav_kagit(40) As PictureBox
    Dim listede_nerde As Integer
    ' PRİNT İÇİNDEKİ DEYİMLER
    Dim x1, x2, x3, y, y2 As Integer
    Dim etiket_fontu As New Font("Tahoma", 12, FontStyle.Bold)
    Dim yazı_fontu As New Font("Tahoma", 12, FontStyle.Regular)
    Dim başlık_fontu As New Font("Tahoma", 15, FontStyle.Bold)
    Dim ikinci_sayfa_başlık_fontu As New Font("Tahoma", 10, FontStyle.Bold)
    Dim metin As String
    Dim ortala As New StringFormat()
    '---------------------
#Region "genel kurulum ve load olayı"
    Private Sub printing_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        'ListView1.Sorting = SortOrder.Ascending
        etk_okul_bilgisi = "BAŞAKŞEHİR BURÇ ANADOLU LİSESİ"
        '  veritabani_yolu() ' program başlarken çalıştır (form load)
        sinif_comboBox_doldur()
        ComboBox_sinif.SelectedIndex = 0
        listede_nerde = 0
        kur()
    End Sub
    Private Sub kur()
        sinav_kagit(1) = Picture_sinav_1
        sinav_kagit(2) = Picture_sinav_2
        sinav_kagit(3) = Picture_sinav_3
        sinav_kagit(4) = Picture_sinav_4
        sinav_kagit(5) = Picture_sinav_5
        sinav_kagit(6) = Picture_sinav_6
        sinav_kagit(7) = Picture_sinav_7
        sinav_kagit(8) = Picture_sinav_8
        sinav_kagit(9) = Picture_sinav_9
        sinav_kagit(10) = Picture_sinav_10
    End Sub
#End Region
#Region "etiket bilgileri"
    Private Sub etiketleri_temizle()
        etk_okul_bilgisi = ""
        etk_ders_bilgisi = ""
        etk_yazili_bilgisi = ""
        etk_ad_soyad = ""
        etk_sinifi = ""
        etk_okul_no = ""
        etk_sinava_girecegi_sinif = ""
        etk_sinava_girecegi_sira = ""
    End Sub
    Private Sub etiketleri_doldur(byval durum as Integer)
        etiketleri_temizle()
        satir_bilgisi(durum) 'hangi satırı yaxdıracaksa
    End Sub
#End Region
#Region "butonlar"
    Private Sub btn_print_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_print.Click
        If Val(lbl_ogrenci_sayi.Text) = 0 Then
            MsgBox("SINIF LİSTESİ DOLMAMIŞ    ", MsgBoxStyle.Critical, "Liste Durumu")
            Exit Sub
        End If
        sayfa_no = 0
        sayi = 0
        PrintDialog1.AllowSomePages = True
        PrintDialog1.ShowHelp = True
        PrintDialog1.Document = PrintDocument1
        Dim result As DialogResult = PrintDialog1.ShowDialog()
        If (result = DialogResult.OK) Then
            PrintDocument1.Print()
        End If
    End Sub
    
    Private Sub btn_onizleme_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_onizleme.Click
        If Val(lbl_ogrenci_sayi.Text) = 0 Then
            MsgBox("SINIF LİSTESİ DOLMAMIŞ    ", MsgBoxStyle.Critical, "Liste Durumu")
            Exit Sub
        End If
        sayfa_no = 0
        sayi = 0
        PrintPreviewDialog1.Document = PrintDocument1
        ' e.HasMorePages = True
        PrintPreviewDialog1.ShowDialog()
    End Sub
#End Region
#Region "yazdırma"
    Private Sub PrintDocument1_PrintPage(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage
        Application.DoEvents()  ' durdurmak için kullanacagım
        System.Threading.Thread.CurrentThread.Sleep(100)
        ortala.Alignment = StringAlignment.Center
        With PrintDocument1.DefaultPageSettings
            sayfa_sayisi_tesbiti = 0
            sayfa_sayisi_tesbiti = sinav_kagitlarini_doldur(etk_sinifi)
            If sayfa_no >= sayfa_sayisi_tesbiti Then
                sayfa_no = 0
                '  sayi -= 1
                'Exit For
            End If
            sayi += 1
            sayfa_no += 1
            If sayfa_no = 1 Then
                listede_nerde += 1
                etiketleri_doldur(listede_nerde - 1)
                ' etiketleri_doldur()
                sayfa_sayisi_tesbiti = 0
                sayfa_sayisi_tesbiti = sinav_kagitlarini_doldur(etk_sinifi)
                x1 = .Margins.Left
                metin = "Telefon numarası:"
                x2 = x1 + e.Graphics.MeasureString(metin, etiket_fontu).Width
                x3 = x2 + 200
                y = .Margins.Top - 40
                '************************ OKUL BİLGİLERİ YAZISI*******************************************
                '  metin = "ÖZEL BAŞAKŞEHİR BURÇ ANADOLU & FEN LİSESİ "
                e.Graphics.DrawString(etk_okul_bilgisi, başlık_fontu, Brushes.Blue, .PaperSize.Width \ 2, 20, ortala) 'YERİ ,BAŞLIK,RENG 'e.Graphics.DrawString(metin, başlık_fontu, Brushes.Blue, x1, y)
                '*****************************************************************************************
                '************************ SINAV BİLGİSİ*******************************************
                ' metin = "ABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD"
                e.Graphics.DrawString(etk_ders_bilgisi, başlık_fontu, Brushes.Blue, .PaperSize.Width \ 2, 40, ortala) 'YERİ ,BAŞLIK,RENG 'e.Graphics.DrawString(metin, başlık_fontu, Brushes.Blue, x1, y)
                '*****************************************************************************************
                '************************ 1. DÖNEM 1. YAZILI*******************************************
                metin = "1. DÖNEM 1. YAZILI "
                e.Graphics.DrawString(etk_yazili_bilgisi, başlık_fontu, Brushes.Blue, .PaperSize.Width \ 2, 60, ortala) 'YERİ ,BAŞLIK,RENG 'e.Graphics.DrawString(metin, başlık_fontu, Brushes.Blue, x1, y)
                '*****************************************************************************************
                y += e.Graphics.MeasureString(metin, başlık_fontu).Height
                e.Graphics.DrawLine(New Pen(Color.Blue, 2), x1 - 60, y, .PaperSize.Width - .Margins.Left + 40, y)
                y += 2
                '************************ ADI SOYADI*******************************************
                metin = "ADI SOYADI "
                e.Graphics.DrawString(metin, etiket_fontu, Brushes.Black, x1 - 60, y)
                e.Graphics.DrawString(etk_ad_soyad, yazı_fontu, Brushes.Black, x2 + 10, y)
                '*****************************************************************************************
                metin = "Fotoğrafı:"
                ' e.Graphics.DrawString(metin, etiket_fontu, Brushes.Black, x3, y)
                y += e.Graphics.MeasureString(metin, etiket_fontu).Height  ' YER TESBİTİ
                '************************ SINIFI*******************************************
                metin = "SINIFI"
                e.Graphics.DrawString(metin, etiket_fontu, Brushes.Black, x1 - 60, y)
                e.Graphics.DrawString(etk_sinifi, yazı_fontu, Brushes.Black, x2 + 10, y)
                '*****************************************************************************************
                Try
                    e.Graphics.DrawImage(PictureBox1.Image, x3 + 200, y - 20, 100, 105)  'RESİM BOYUTU
                    y2 = y + 150
                Catch
                    metin = "Resim yazdırılamadı"
                    e.Graphics.DrawString(metin, yazı_fontu, Brushes.Blue, x3, y + 20)
                End Try
                y += e.Graphics.MeasureString(metin, etiket_fontu).Height  ' YER TESBİTİ
                '************************ NO*******************************************
                metin = "OKUL NO"
                e.Graphics.DrawString(metin, etiket_fontu, Brushes.Black, x1 - 60, y)
                e.Graphics.DrawString(etk_okul_no, yazı_fontu, Brushes.Black, x2 + 10, y)
                '*****************************************************************************************
                y += e.Graphics.MeasureString(metin, etiket_fontu).Height  ' YER TESBİTİ
                '************************ SINAVA GİRECEGİ YER*******************************************
                metin = "SINAVA GİRECEGİ SINIF"
                e.Graphics.DrawString(metin, etiket_fontu, Brushes.Black, x1 - 60, y)
                e.Graphics.DrawString(etk_sinava_girecegi_sinif, yazı_fontu, Brushes.Black, x2 + 10, y)
                '*****************************************************************************************
                y += e.Graphics.MeasureString(metin, etiket_fontu).Height  ' YER TESBİTİ
                '************************ SINAVA GİRECEGİ YER*******************************************
                metin = "SINAVA GİRECEGİ SIRA"
                e.Graphics.DrawString(metin, etiket_fontu, Brushes.Black, x1 - 60, y)
                e.Graphics.DrawString(etk_sinava_girecegi_sira, yazı_fontu, Brushes.Black, x2 + 10, y)
                '*****************************************************************************************
                y += e.Graphics.MeasureString(metin, etiket_fontu).Height  ' YER TESBİTİ
                e.Graphics.DrawLine(New Pen(Color.Blue, 2), x1 - 60, y, .PaperSize.Width + 40 - .Margins.Left, y)
                'End If
                '  resmi_sinav_kagitlari(Trim(etk_sinifi), 1)
                Try
                    e.Graphics.DrawImage(sinav_kagit(sayfa_no).Image, x3 - 420, y + 4, 725, 920)  'RESİM BOYUTU
                    '  e.Graphics.DrawImage(PictureBox2.Image, x3 - 420, y + 4, 725, 920)  'RESİM BOYUT
                    y2 = y + 150
                Catch
                    metin = "Resim yazdırılamadı"
                    e.Graphics.DrawString(metin, yazı_fontu, Brushes.Blue, x3, y + 20)
                End Try
            End If
            Picture_sinav_1.Image = Nothing
            If sayfa_no >= 2 Then  ' başlangıç sayfasından sonraki sayfalar
                e.HasMorePages = False
                '************************ OKUL BİLGİLERİ YAZISI*******************************************
                '  metin = "ÖZEL BAŞAKŞEHİR BURÇ ANADOLU & FEN LİSESİ "
                e.Graphics.DrawString(etk_okul_bilgisi, ikinci_sayfa_başlık_fontu, Brushes.Blue, .PaperSize.Width \ 2, 20, ortala) 'YERİ ,BAŞLIK,RENG 'e.Graphics.DrawString(metin, başlık_fontu, Brushes.Blue, x1, y)
                '*****************************************************************************************
                '************************ SINAV BİLGİSİ*******************************************
                ' metin = "ABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD"
                e.Graphics.DrawString(etk_ders_bilgisi + " " + etk_yazili_bilgisi, ikinci_sayfa_başlık_fontu, Brushes.Blue, .PaperSize.Width \ 2, 40, ortala) 'YERİ ,BAŞLIK,RENG 'e.Graphics.DrawString(metin, başlık_fontu, Brushes.Blue, x1, y)
                '*****************************************************************************************
                '************************ 1. DÖNEM 1. YAZILI*******************************************
                '   metin = "1. DÖNEM 1. YAZILI "
                '   e.Graphics.DrawString(etk_yazili_bilgisi, ikinci_sayfa_başlık_fontu, Brushes.Blue, .PaperSize.Width \ 2, 60, ortala) 'YERİ ,BAŞLIK,RENG 'e.Graphics.DrawString(metin, başlık_fontu, Brushes.Blue, x1, y)
                '*****************************************************************************************
                Try
                    e.Graphics.DrawImage(sinav_kagit(sayfa_no).Image, 10, 55, 800, 1000)  'RESİM BOYUTU
                Catch
                End Try
                e.HasMorePages = True
            End If
        End With
        If listede_nerde >= ListView1.Items.Count And sayfa_no >= sayfa_sayisi_tesbiti Then
            ' If sayi >= ListView1.Items.Count Then
            e.HasMorePages = False
            sayi = 0  ' BU UNUTTUGUN TAKTİRDE BOŞ KAGIT BASAR
            listede_nerde = 0
        Else
            e.HasMorePages = True
        End If
    End Sub
    Function sinav_kagitlarini_doldur(ByVal sinif As String) As Integer
        Dim a As Integer
        Dim sayfa_sayisi_sinav_func As Integer
        sayfa_sayisi_sinav_func = 0
        For a = 1 To 10
             exams_picture_director = exams_picture_way
            exams_picture_director = exams_picture_director + Trim(sinif) + "_" + a.ToString + ".jpg"
            sinav_kagit(a).Image = Nothing
            'page resmimni alma 
            Try
                sinav_kagit(a).Image = Image.FromFile(exams_picture_director)
                sayfa_sayisi_sinav_func += 1
            Catch
                sinav_kagit(a).Image = Nothing
                If (sayfa_sayisi_sinav_func Mod 2) <> 0 And sayfa_sayisi_sinav_func <> 0 Then sayfa_sayisi_sinav_func += 1
                Exit For
            End Try
        Next
        Return sayfa_sayisi_sinav_func
    End Function
    Function resmi_sinav_kagitlari(ByVal sinav_kagit As String, ByVal sayfa As Integer) As Boolean
        exams_picture_director = exams_picture_way
        exams_picture_director = exams_picture_director + Trim(sinav_kagit) + "_" + sayfa.ToString + ".jpg"
        PictureBox2.Image = Nothing
        Try
            PictureBox2.Image = Image.FromFile(exams_picture_director)
        Catch
            PictureBox2.Image = Nothing
            Return False
        End Try
        Return True
    End Function
#End Region
#Region "LİSTEYİ DOLDUR"
    Function sira_formati_degistir(ByVal girecegi_sira As String) As String
        Dim gecici() As String
        gecici = girecegi_sira.Split("_")
        If Trim(gecici(0)) <> Nothing Then Return Trim(gecici(0)) + ". SIRA"
        Return Nothing
    End Function
    Private Sub list_view_doldur()
        veritanini_dataset_kaydet()
        veritabani_sinav_bilgilerini_doldur()
        Dim toplam_kayit, toplam_kayit_sinav_bilgisi As Integer
        Dim i2, index, say As Integer
        ListView1.Items.Clear()
        index = 0
        toplam_kayit = al.Tables("LIST").Rows.Count
        For i2 = 0 To toplam_kayit - 1
            satir = al.Tables("LIST").Rows(i2)
            If sinif = Trim(satir("G_SINIF").ToString()) Or sinif = "(SINIF SEÇİNİZ)" And Trim(satir("G_SIRA").ToString()) <> Nothing Then
                ListView1.Items.Add(satir("OKUL_NO").ToString())
                ListView1.Items.Item(index).SubItems.Add(satir("SINIF").ToString())
                ListView1.Items.Item(index).SubItems.Add(satir("AD").ToString() + "  " + satir("SOYAD").ToString())
                '  ListView1.Items.Item(index).SubItems.Add(satir("CINSIYET").ToString())
                ListView1.Items.Item(index).SubItems.Add(sinifin_yer_karsiligini_bul(satir("G_SINIF").ToString()))
                ListView1.Items.Item(index).SubItems.Add(sira_formati_degistir(satir("G_SIRA").ToString()))
                ListView1.Items.Item(index).SubItems.Add(satir_bilgisi(Trim(satir("SINIF").ToString()), 1))
                ListView1.Items.Item(index).SubItems.Add(satir_bilgisi(Trim(satir("SINIF").ToString()), 2))
                ListView1.Items.Item(index).SubItems.Add(satir_bilgisi(Trim(satir("SINIF").ToString()), 3))
                index += 1
            End If
        Next
    End Sub
    Function satir_bilgisi(ByVal sinif1 As String, ByVal satir_yeri As Integer) As String
        Dim bilgi_sinav As String
        Dim toplam_kayit_sinav_bilgisi As Integer
        Dim arti As Integer
        toplam_kayit_sinav_bilgisi = al_sinif_bilgileri_dataSet.Tables("sinav_bilgisi").Rows.Count
        For arti = 0 To toplam_kayit_sinav_bilgisi - 1
            satir_sinif_bilgileri = al_sinif_bilgileri_dataSet.Tables("sinav_bilgisi").Rows(arti)
            If sinif1 = Trim(satir_sinif_bilgileri("sinif").ToString()) And satir_yeri = 1 Then
                Return Trim(satir_sinif_bilgileri("satir_1").ToString())
            End If
            If sinif1 = Trim(satir_sinif_bilgileri("sinif").ToString()) And satir_yeri = 2 Then
                Return Trim(satir_sinif_bilgileri("satir_2").ToString())
            End If
            If sinif1 = Trim(satir_sinif_bilgileri("sinif").ToString()) And satir_yeri = 3 Then
                Return Trim(satir_sinif_bilgileri("okul").ToString())
            End If
        Next
    End Function
#End Region
#Region "database"
    Private Sub veritabani_sinav_bilgilerini_doldur()
        verial = New OleDbDataAdapter("select * From sinav_bilgisi ", baglanti)
        al_sinif_bilgileri_dataSet = New DataSet()
        verial.Fill(al_sinif_bilgileri_dataSet, "sinav_bilgisi")     'DATASET DOLDUR
        yonet = Me.BindingContext(al_sinif_bilgileri_dataSet.Tables("sinav_bilgisi")) 'KONTROLLLER TABLOYA BAGLANIYOR
        numara = yonet.Position   'aktif kayıt numarası
    End Sub
    Private Sub veritanini_dataset_kaydet()
        verial = New OleDbDataAdapter("select * From LIST ", baglanti)
        al = New DataSet()
        verial.Fill(al, "LIST")     'DATASET DOLDUR
        yonet = Me.BindingContext(al.Tables("LIST")) 'KONTROLLLER TABLOYA BAGLANIYOR
        numara = yonet.Position   'aktif kayıt numarası
    End Sub
    Private Sub veritanini_dataset_kaydet_siniflar()
        ' veritabani_yolu()
        verial = New OleDbDataAdapter("select * From CLASS ", baglanti)
        al = New DataSet()
        verial.Fill(al, "CLASS")     'DATASET DOLDUR
        yonet = Me.BindingContext(al.Tables("CLASS")) 'KONTROLLLER TABLOYA BAGLANIYOR
        numara = yonet.Position   'aktif kayıt numarası
        'sinif_comboBox_doldur()
    End Sub
#End Region
#Region "listbox"
    Public Sub listbox_durum()
        veritanini_dataset_kaydet_siniflar()
        Dim toplam_kayit As Integer
        Dim i2 As Integer
        ListBox1.Items.Clear()
        toplam_kayit = al.Tables("CLASS").Rows.Count
        For i2 = 0 To toplam_kayit - 1
            satir = al.Tables("CLASS").Rows(i2)
            ListBox1.Items.Add(satir("sinif").ToString.PadRight(8, " ") + "=  " + satir("sinifin_yeri").ToString())
        Next
    End Sub
#End Region
#Region "combobox"
    Private Sub sinif_comboBox_doldur()
        veritanini_dataset_kaydet_siniflar()
        Dim toplam_kayit As Integer
        Dim i2 As Integer
        ComboBox_sinif.Items.Clear()
        ListBox1.Items.Clear()
        ComboBox_sinif.Items.Add("(SINIF SEÇİNİZ)")
        toplam_kayit = al.Tables("CLASS").Rows.Count
        For i2 = 0 To toplam_kayit - 1
            satir = al.Tables("CLASS").Rows(i2)
            ComboBox_sinif.Items.Add(satir("sinif").ToString())  ' bolge kaydet
            ListBox1.Items.Add(satir("sinif").ToString.PadRight(8, " ") + "=  " + satir("sinifin_yeri").ToString())
        Next
    End Sub
    Private Sub ComboBox_sinif_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox_sinif.SelectedIndexChanged
        '   sinif_comboBox_doldur()
        ListView1.Items.Clear()
        ListView1.ListViewItemSorter = Nothing
        ' sinav_bilgileri()
        sinif = Trim(ComboBox_sinif.Text)
        list_view_doldur()
        ListView1.ListViewItemSorter = New yer_siralama()
        ListView1.ListViewItemSorter = New sinif_siralama()
        lbl_ogrenci_sayi.Text = ListView1.Items.Count
    End Sub
    Function sinifin_yer_karsiligini_bul(ByVal sinif As String) As String
        Dim bilgi() As String
        Dim a As Integer
        For a = 0 To ListBox1.Items.Count - 1
            bilgi = (ListBox1.Items(a).ToString).Split("=")
            If sinif = Trim(bilgi(0)) Then
                Return Trim(bilgi(1))
            End If
        Next
    End Function
#End Region
#Region "satir bilgilari artı öğrenci resmi"
    Private Sub satir_bilgisi(ByVal index As Integer)
        etk_okul_no = ListView1.Items(index).SubItems.Item(0).Text
        etk_sinifi = ListView1.Items(index).SubItems.Item(1).Text
        etk_ad_soyad = ListView1.Items(index).SubItems.Item(2).Text
        etk_sinava_girecegi_sinif = ListView1.Items(index).SubItems.Item(3).Text
        etk_sinava_girecegi_sira = ListView1.Items(index).SubItems.Item(4).Text
        etk_ders_bilgisi = ListView1.Items(index).SubItems.Item(5).Text
        etk_yazili_bilgisi = ListView1.Items(index).SubItems.Item(6).Text
        etk_okul_bilgisi = ListView1.Items(index).SubItems.Item(7).Text
        students_picture_director = ""
        students_picture_director = students_picture_way + Trim(etk_sinifi) + "\" + ListView1.Items(index).SubItems.Item(0).Text + ".jpg"
        exams_picture_director = ""
       Try
            PictureBox1.Image = Image.FromFile(students_picture_director)
        Catch
            PictureBox1.Image = Nothing
        End Try
    End Sub
#End Region
End ClassYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Scratch'ta Uçan Kuş Uygulaması

Scratch'ta uçan kuş uygulaması için öncelikle programımızı açıyoruz. Gerçekleştireceğimiz uygulama ile aşağıdaki başlıkları kodlayacağız.

Scratch ile Hesap Makinası Yapma

Bu içerikte sizlere internet üzerinde daha önce gerçekleştirilmemiş, orijinal ve güzel bir projeyi aktaracağız. Scratch ile Hesap Makinası Yapma işlem adımlarını sizlerle paylaşacağız.

Bu projeden önce gerçekleştirdiğimiz diğer projeleri aşağıda görebilirsiniz.
1.Scratch'ta İnteraktif Kalem Uygulaması
2.Scratch'ta Uçan Kuş Uygulaması

Gerçekleştireceğimiz Hesap Makinası Uygulaması için aşağıdaki her adımı Scratch üzerinden izleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Scratch ile Hesap Makinası Yapma uygulaması toplamda 13 Adım ile tamamlanacaktır.

Adım 1: Öncelikle Scratch'i açalım. Ve kediyi silelim.
Adım 2: Yeni kukla ekleme alanından aşağıdaki alandan gözüken rakamları ekleyelim. Aşağıda iki görsel bulunuyor. Birinci olan yeni kukla eklemeniz için gerekli kısmı gösterecektir. Diğer görsel ise eklemeniz gereken kuklaları göstermektedir. Kutular içerisine alınmış her rakamı tek tek eklemeniz gereklidir.
Yukarıdaki görselde gördüğünüz Harfler sekmesinin içerisinde yer alan 0, 1, 2, 3, 4…

Mbot ile Çizgi İzleyen Robot Yapımı

Makeblock'un en eğlenceli ürünlerinden birisi olan Mbot ile bir çok kaliteli projeler ortaya çıkartabilirsiniz. Bu blog içeriğinde sizlere Mbot ile çizgi izleyen robot nasıl yapılır? hakkında bilgi aktaracağız.

Mbot ile ilgili daha önceden gerçekleştirdiğimiz Mbot ile Programlamaya Giriş blog yazımız için bu linke tıklayabilirsiniz.

Öncelikle Mbot'u bilgisayarımız ile bağlamamız gerekli. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

Adım 1:Bağlan > Seri Port > COM3 ile bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki porta göre bu COM8 de olabilir. Aşağıdaki görseldeki adımları izlemelisiniz.

Adım 2: Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Robotlar sekmesinden kırmızı noktanın yeşil olup olmadığına bakmalıyız. Eğer kırmızı ize bağlantınızı tekrar kontrol edin.

Adım 3: Eğer yeşil ise artık programlamaya başlayabiliriz. Tüm işlemleri Robotlar sekmesinden ve Kontrol sekmesinden aldığımız kod blokları ile gerçekleştiriyoruz. İlk olarak sadece robotumuzun sürekli ileri hareket etm…

Blogspot Bloglarının Yedeği Nasıl Alınır

Blogspot kullanan arkadaşlar bazen kendi sitelerine verilerini aktarmak veya Wordpress’e verileri taşımakta zorluklar yaşamaktadırlar. Bu konuda sizlere görsel olarak hazırladığım içeriği aktaracağım. Bu şekilde aldığınız yedeği isterseniz Wordpress isterseniz doğrudan kendi sitenizin veri tabanına aktarabilirsiniz. 
Video Özet
Yukarı bu işleri yaptığım bir video var izleyebilirsiniz veya doğrudan aşağıdaki işlem adımlarını izleyerek sizde doğrudan yapabilirsiniz. Adım 1: Blogger.com’a giriş yapmalıyız. Adım 2: Aşağıdaki görseldeki alana geliniz. Bu alandan “İçeriği Yedekle” butonuna tıklayınız. Adım 3: Aşağıdaki pencere açılacaktır. Burada da sadece “Bilgisayarınıza kaydedin” butonuna tıklayacaksınız. Ardından tüm veriler bilgisayarınıza inecektir. Adım 4: Şimdi tüm içeriği yedeklediniz. Bu yedeği eğer farklı bir blogger sitesine aktarmak istiyorsanız Adım 2’deki karşımıza çıkan “İçeriği İçe Aktar” ile aktabilirsiniz. Bunların yanı sıra belirli aralıklar ile içeriklerinizin yedeklerini al…

Alan Adı Transferi Nasıl Yapılır? #1

Alan Adı (Domain) Dünyası oldukça geniş oldukça farklı konuyu içerisinde barındıran bir konudur. Bu yazıda sizlerin alan adı transferi sırasında başınıza gelebilecek olası sonuçlar ile ilgili bir makale kaleme almak istedim. Bir firmadan başka bir firmaya alan adı transferinde kurumlar bazen sorun çıkartmakta bazen de kolaylıklar sağlayabilmektedir. Aslında en önemli konu bizim alan adı ile ilgili bildiklerimizdir.

Eğer daha önceden herhangi bir alan adı transfer etmedi iseniz lütfen karşılaştığınız sorunlarda firma görevlilerini sorumlu tutmayın. Sorunun olası sebepleri ile ilgili araştırma yapın. Problem belki doğrudan sizden kaynaklı olabilir.

Her firmanın alan adı transfer süreci azda olsa farklılık göstermektedir. Bu pazardaki rekabet ile ilgilidir. Bunun yanı sıra bu yazı da sizlere karşılaşma ihtimaliniz yüksek olan durumlar ile ilgili bilgi verilecektir.
Alan Adı Süresi Hiçbir kurum alan adının süresinin bitmesine tam 2 ve ya 3 gün kalmışken transfer süreci başlatmanızı istem…