c# uygulama örnekleri

C# dilinde, string fonksiyonları, bazı durumlarda oldukça karmaşık ve zor olabilen string işlemleri için kullanılabilir. Aşağıda, bu tür zor string fonksiyonlarına örnekler verilmiştir:

Split: Bir string değişkeni, belirli bir karaktere göre bölünerek bir diziye dönüştürülebilir. Örneğin:

csharp

string cumle = “Bu bir örnek cümledir.”;
string[] kelimeler = cumle.Split(‘ ‘); // kelimeler = [“Bu”, “bir”, “örnek”, “cümledir.”]

Join: Bir dizi, belirli bir karakterle birleştirilerek bir string değişkenine dönüştürülebilir. Örneğin:

csharp

string[] kelimeler = { “Bu”, “bir”, “örnek”, “cümledir.” };
string cumle = string.Join(” “, kelimeler); // cumle = “Bu bir örnek cümledir.”

Substring (2 parametreli versiyonu): Bir string değişkeninin belirli bir bölümünü, başlangıç ve bitiş indisleri arasında kalan karakterleri içerecek şekilde seçerek alt-string olarak döndürür. Örneğin:

csharp

string kelime = “Merhaba dünya”;
string altKelime = kelime.Substring(8, 5); // altKelime = “dünya”

Trim: Bir string değişkeninin başındaki ve sonundaki boşluk karakterlerini kaldırır. Örneğin:

csharp

string kelime = ” Merhaba dünya “;
string temizKelime = kelime.Trim(); // temizKelime = “Merhaba dünya”

Regex: System.Text.RegularExpressions ad alanı altında bulunan Regex sınıfı, düzenli ifadelerle ilgili işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Örneğin:

csharp

string metin = “Bu bir örnek metindir. Bu metin örnek amaçlıdır.”;
string desen = @”\b\w{5}\b”; // 5 harfli kelimeleri bulmak için bir düzenli ifade deseni
MatchCollection sonuclar = Regex.Matches(metin, desen);
foreach (Match sonuc in sonuclar)
{
Console.WriteLine(sonuc.Value); // “örnek” ve “amaçlıdır” kelimeleri yazdırılır
}

Yukarıdaki örneklerde, string fonksiyonları ve Regex sınıfı, farklı işlemleri gerçekleştirmek için kullanılmıştır. Bu fonksiyonlar ve sınıf, birbirleriyle kombinasyon halinde kullanılarak daha karmaşık string işlemleri gerçekleştirilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir